KURSY ZAWODOWE


Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)
Opiekun dzienny w żłobku lub klubie dziecięcym - nr kursu: KKZ/15/08/2013
(280 godz. w tym 80 godz. obowiązkowych praktyk w żłobku lub klubie dziecięcym)
Kasjer handlowy - nr kursu: KKZ/16/09/2013
(128 godz.)
Pracownik biurowy - nr kursu: KKZ/17/10/2013
(180 godz.)

Kształcenie na KKZ może odbywać się w szkołach dla dorosłych w ramach szkół policealnych. Wtedy zajęcia w danej specjalności (zawodzie) trwają od 1 roku (2 semestry) nawet do 2,5 roku w zależności od zawodu.Dodatkowym potwierdzeniem kwalifikacji w zawodzie będzie świadectwo lub dyplom wydane przez  okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (w zakresie jednej kwalifikacji).

Istnieje także możliwość uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły już obowiązek szkolny. W kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ) można zatem uczestniczyć wybierając placówki bądź ośrodki kształcenia ustawicznego. Są to zajęcia zintensyfikowane i oparte na wytycznych programowych zawartych w stosownych aktach prawnych (ustawach i rozporządzeniach). Od minimalnej podstawy 100 godz. do ponad 300 w zależności od kwalifikacji zawodowej.